Kategori arşivi: ÖZEL

EVVAB!…

KİŞİ

Allah’tan yardım alarak DÜNYA VE AHİRET SAADETİNE ULAŞMAMIZ İÇİN İBADET ETMEYE İHTİYACIMIZ SÖZ KONUSUDUR.
İşte bir insan ALLAH’A YÖNELMEKLE VE ALLAH’IN DAVETİNİ KABUL EDEREK ALLAH’A ULAŞMAYI DİLEMEKLE İSLAM DİNİNİN
1-SAFHASINI.
2-MÜRŞİDİNE TABİYET İLE 2. SAFHA KULLUĞU GERÇEKLEŞTİRİR.
3-BU İNSAN NEFS TEZKİYESİNİN SONUCUNDA 3. SAFHA KULLUĞU YERİNE GETİRİR VE EVVAP KUL OLUR.

Fizik vücut olarak Allah’ın evvap kulları arasına girmeye hak kazanan bu insan artık Allah’ın kendisini hangi vazife için yarattığını idrak eden, bu hedefi gerçekleştiren birisidir.

Müslümanım… Mutluyum.. Elhamdülillah…

Amin…

(/Vit-amin.net//)

VAV !……

vavsşükür

Vav..

ALLAH cc. Demektir. Tektir.
Huve’nin HU halidir….
Vedud’un anAhtarıdır.
Her yön Vav’dır. Allahın vechi Vav’dadır.
Nefs-i Mardiyye’dir.

“İyyake”nin vav’ı daha kutsaldır.
Benim var oluşumdan ve daha enfes
O bir ruhtur mükemmel
O bir sırdır müseddes
Her nerede görünse onun varlığı
Denilir oraya “Arz-ı Mukaddes”
Onun evi, o yüce “Sidretü’l-MünteHa”
Ki olmuş bizde müesses

Edep’tir Vav.
Huşudur, huzurdur, hudu’dur.
Birliktir, dirliktir.
Sevgidir, sevdadır, AŞK’tır.
Vuslatın ta ortasıdır.

VAV ACZİYET MAKAMININ EN YÜCE MERTEBESİDİR.

Sevgiyle..

(/A/Vit-amin.net//)

YA KADİR!….

63817be4546f916633f41a82e0a2f7bc

(İnnallàhe hüver rezzâku) “Rezzâk olan, Allah’tır; (zül kuvvetil metîn) sapasağlam kuvvet sahibidir.” Güçlüdür; güçsüz değildir, aciz değildir. Sana rızık göndermekten aciz değildir, verir! Gökten pattadak altın da düşer. Yerden, ayağının altından zümrüt, mücevher de çıkar. Allah verdi mi, verir. Bir yerden sağlar. Denizden balık hoplar, kucağına düşer.

Kàdir… Sen onun yolunda olursan, sen kulluğunu bilirsen; o Rabliğini bilir. O zâten biliyor Rabliğini… Sen kulluğunu bildiğin zaman, o sana nasıl ikram edeceğini bilir. Senin istemene lüzum yok; istemeden, istemene lüzum kalmadan verir.

Edepli, terbiyeli, ahlâklı, sâkin, sabırlı, şükürlü, tatlı dilli, güler yüzlü, güleç yüzlü; gecesi gündüzü hoş, iyi, sevaplı kul olmayı Allah cümlemize nasîb etsin…

(/Sohbetler/Vit-amin.net//)

”O tekdir, O`nun ortağı yoktur, mülk Onundur, hamd O`na aittir, O herşeye kadirdir”

Rabbim beni AFFET!…

Sonsuz hamdüsena ve şükürler OLsun…

Amin…

(/Vit-amin.net//)

 

FAZİLET….

zümrüt

“kısmet ve kader”

Hikmetli işlerin birbirinden ayırt edilmesi şu şekilde cereyan etmektedir:
Bu seneden gelecek seneye kadar meydana gelecek olayların hepsi, ayrı ayrı melekler tarafından defterlere yazılır. Rızıklar, eceller, zenginlik, fakirlik, ölümler, doğumlar hep bu esnada kaydedilir. O yılki hacıların sayısı bile bu devrede takdir olunur. Herkesin ve her şeyin o sene içindeki mukadderatı kaydedilir.İbn-i Abbas’
Rızıkla alakalı defterler, Mikail’e (asm) verilir.
Savaşlarla ilgili defterler, Cebrail’e (asm) verilir.
Ameller nüshası, dünya semasında görevli melek olan İsrafil’e (asm) verilir ki; bu büyük bir melektir.Resulullah (asm) buyurdu ki:
“Şaban’ın yarısının gecesinde senenin tüm işleri kesin karara bağlanır. Yaşayacak olanlar, ölecek olanlardan ayrılıp yazılır.” (Suyuti)
Bir rivayette ise şöyledir:
“Şaban’ın yarısının gecesi, Allah-ü Teala ölüm meleğine, o sene öldürmek istediği her canlının ruhunu kabzetmesini vahiyde bulunur (isimlerini bildirir).” (Suyuti)
Berat Gecesi hikmetli işler birbirinden ayırt edilir..
Ölüm ve musibetlerle ilgili defter de Azrail’e (asm) teslim edilir.
Fahreddin Er-Râzî”nin açıklamasına göre bu defterlerin düzenlenmesi Berat Gecesi’nde başlar, Kadir Gecesi’nde tamamlanarak her defter sahibine teslim edilir. (Hülâsâtü’l-Beyân)
Berat Gecesi “bir yıllık amellerin Allah’a (cc) arz edildiği” gecedir…
Bütün kulların bir yıllık amelleri ve hayatları beraat gecesinde ilgili melekler tarafından Allah-ü Teala Hazretleri’ne arz edilir. Şöyle ki; Rad suresinin 11. ayetinde, İnfitar suresinin 10. 11. 12. ayetlerinde ve bu ayetlerde ilgili olarak Resulullah’ın (asm) açıklamalarından öğrendiğimize göre; her insanla ilgili olarak gece ve gündüz yirmişer melek görev yapmaktadır. Bu melekler Muhafız Melekleri ve Kiramen Katibîn (yazıcı) melekleridir. Bu melekler, Allah’ın (cc) emri gereği hayatını korudukları, yaptığı iyi ve kötü işlerini tespit ettikleri insanlarla ilgili olarak Allah-ü Teala’ya bilgi arz ederler.

Bu bilgi arzı üç şekilde gerçekleşmektedir:
Günlük Arz: Bu arz, sabah ve ikindi namaz vakitlerinde olmak üzere günde iki defa yapılır. Zaten meleklerin nöbet değişimleri de bu vakitlerde olmaktadır.
Haftalık Arz: Pazartesi ve Perşembe günleri olmak üzere haftada iki defa yapılmaktadır.
Yıllık Umumi Arz: Berat gecesinden önceki bir yıllık hayatımızla ilgili verilen rapordur. (M. İsmail Fındıklı, Faziletleriyle Gün ve Geceler)

Berat Gecesi “şefaat” gecesidir…
Bir rivayette bildirildiğine göre; Resulullah (asm) Şaban’ın onüçüncü gecesi ümmeti hakkında şefaat niyaz etti, üçte biri verildi. Ondördüncü gecesi niyaz etti üçte ikisi verildi. On beşinci gecesi niyaz etti, hepsi verildi. Ancak Allah’tan devenin kaçması gibi kaçanlar başka…
Zemzem kuyusunun bu gecede açık bir şekilde coşup çoğalması da bu manaları kuvvetlendiren kutsal bir işaret olarak yorumlanmaktadır. (Hak Dini Kur’an Dili)
Berat Gecesi “meleklerin bayram gecesi” dir…
“Meleklerin gökyüzünde iki bayram gecesi vardır. Birisi “Berat” gecesi, diğeri “Kadir” gecesidir.” (Gunyet’üt Talibin)
Zira Müminlerin yeryüzünde iki bayramı olduğu gibi meleklerin de gökyüzünde iki bayramı vardır. Meleklerin bayramlarının gece olmasının, meleklerin uyumamasından, Müminlerin bayramlarının gündüz olması uyuma ihtiyaçları olduğundan dolayıdır.

Berat Gecesi “kefaret” gecesidir….
Şaban ayının on beşinci gecesi (Berat Gecesi) bir yılın günahlarını, Cuma Gecesi bir haftanın günahlarını, Kadir Gecesi de bütün ömrün günahlarını giderir.

Berat Gecesi “mağfiret” gecesidir…
“Allah Teala Şaban’ın on beşinci gecesi tecelli eder ve ana-babasına asi olanlarla Allah’a ortak koşanlar dışında kalan bütün kullarını bağışlar.” (İbn-i Mace, Tirmizi)
Cebrail (as) gelip:
Kalk namaz kıl ve dua et! Bu gece Şaban’ın 15. gecesidir.” dedi. Bu geceyi ihya edenleri Allah-ü Teâlâ affeder. Yalnız, müşrik (Allah’a şirk koşan), büyücü, falcı, cimri, kinci, içkici, faizci ve zina edeni affetmez.” (Taberani)
“Bu gece Şaban’ın on beşinci gecesidir. Allah Teala bu gecede Benî Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları cehennemden kurtarır. Ancak kendisine şirk koşanların, Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin, akrabaları ile münasebeti kesenlerin, gururlu ve kibirlilerin, ana-babasına asi olanların ve içki içmeye devam edenlerin yüzüne bakmaz. ” (Buhari, Tergib ve Terhib, Camiu’l Usûl)

Berat Gecesi “hayr ve iyilik” gecesidir…
Hazret-i Aişe’nin (ra) Resulullah Efendimiz’den (asm) şöyle dinlediği anlatılmıştır:
“Allah-ü Teâlâ hayrı şu dört geceye dağıtmıştır:
Kurban bayramı gecesine.
Ramazan bayramı gecesine.
Şaban ayının orta (15.) gecesine. Bu gece Allah-ü Teâlâ ecelleri ve rızkı yazar. Hacca gidecekler bu gece yazılır.
Sabah namazı vaktine kadar arife gecesine.” (Gunyet-üt Tâlibin)
Berat Gecesi “duaların makbul olduğu” gecedir
“Beş gece vardır ki o gecelerde yapılan dua geri çevrilmez. Bunlar:
Receb’in ilk gecesi,
Şaban’ın yarı gecesi,
Cuma gecesi,
Ramazan ve Kurban bayramı geceleridir.” (Beyhaki)

Berat Gecesi Cenab-ı Hak dünya semasına tecelli eder….Cenab-ı Hak bu gece dünya semasına tecelli eder ve şöyle seslenir:
“İstiğfar eden yok mu, affedeyim ve bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu, hemen rızık vereyim. Başına bir musibet gelen yok mu, hemen sağlık afiyet vereyim. Böylece tan yerinin ağarmasına kadar bu şekilde devam eder.” (İbn-i Mace)

Leyle-i Berat’ta okunan bir Kur’ân harfi, 10 bin harfe bedeldir…
“Kur’ân-ı Hakîm’in her bir harfinin bir sevabı var; bir hasenedir. Fazl-ı ilahiden o harflerin sevabı sümbüllenir; bazen on tane verir, bazen yetmiş, bazen yedi yüz -Ayete’l-Kürsî harfleri gibi; bazen bin beş yüz sure-i İhlâsın harfleri gibi; bazen on bin, Leyle-i Berat’ta okunan ayetler ve makbul vakitlere tesadüf edenler gibi; ve bazen otuz bin, mesela, haşhaş tohumunun kesreti misilli, Leyle-i Kadirde okunan ayetler gibi.” (Sözler)

Berat Gecesi.. 50 senelik ibadet sevabını kazandırabilir…
“Bu gelen gece Leyle-i Berat bütün senede bir kutsî çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin programı nev’inden olması cihetiyle Leyle-i Kadr’in kutsiyetindedir. Her bir hasenenin Leyle-i Kadir’de otuz bin olduğu gibi Leyle-i Berat’ta her bir amel-i sâlihin ve her bir harf-i Kurân’ın sevabı yirmi bine çıkar. Sair vakitlerde on ise şuhur-ı selâsede yüz ve bine çıkar. Ve bu kudsî leyali-i meşhurede on binlere veya yirmi bine veya otuz binlere çıkar. Bu geceler elli senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için elden geldiği kadar Kurân’la ve istiğfar ve salâvatla meşgul olmak pek büyük bir kârdır.” (Şualar)

Berat Gecesi, Kadir Gecesi kutsiyetindedir…
“Apaçık beyan eden o Kitab’a (Kurân’a) yemin olsun ki, gerçekten biz onu mübarek bir gecede indirdik; şüphesiz ki biz, (mahlûkatı onda va‘d edilen azabımızla) korkutucularız.” (Duhan, 2-3)
(*)Burada geçen “mübarek gece”den maksat Kadir Gecesi veya Berat Gecesidir. Ancak, Kadir Suresindeki: “Şüphe yok ki biz, onu (o Kur’ân’ı) Kadir gecesinde indirdik!” mealindeki ayete binâen, âlimlerin bir kısmı birinci görüşü tercih ederken, bir kısmı da, “Katımızdan bir emirle, her hikmetli iş, onda (o gecede) ayırt edilir” mealindeki Berat Gecesi’nin hususiyetini tarif eden ayete binaen ikinci görüşü tercih etmişlerdir. (Nesefî)

Berat Gecesi zemzem kuyusunun suyu artar…
Âdât-ı İlahiyyedendir ki, bu gece “zemzem” kuyusunun suyu artar. Şaban’ın gece yarısına “Mübarek, Beraet, Sâk, Rahmet” isimleri verilmiştir. (Kütüb-i Sitte)
Berat Gecesi beş haslete sahiptir
Berat Gecesi’nde beş haslet vardır:
Her mühim iş o gecede tefrik edilir.
O gece ki ibadetlerin fazileti büyüktür.
Rahmet-i ilahiye fezeyân eder.
Mağfiret gecesidir.
O gecede Peygamber Efendimize (asm) şefaat hakkının tamamı verilmiştir. Peygamberimiz, Şaban ayının on üçüncü ve on dördüncü geceleri ümmeti hakkında şefaat istediğinde kısım kısım verilmiş, fakat on beşinci gecede talepte bulunduğunda şefaatin tamamı ihsan buyrulmuştur. (Ebussûud)

Sev giyle vesselam…

(/Vit-amin.net//)

FECRE ve 10 GeCe’ ye…..

edepp

Zilhiccenin 10 günü…

“Fecre ve on geceye… ve çift ve tek olana ve geçip gideceği zaman geceye and olsun! Şüphesiz bunlarda akıl sahibi bir kimse için üzerine yemin edilmeye değer bir özellik vardır.

“Hiç bir kul… kurban günü Allah indinde kan akıtmaktan daha sevimli bir iş yapamaz.Zîra kesilen hayvan, kıyamet günü boynuzlarıyla, kıllarıyla, tırnaklarıyla gelecektir.Hayvanın kanı yere düşmezden önce Allah indinde yüce bir mevkie ulaşır.Öyle ise onu gönül hoşluğu ile ifa edin.”

“Salih amellerin Allah’a en ziyade sevgili olduğu günler bu on gündür!” buyurmuştu.

Peygamberimiz (asm) şöyle buyurdular: “Ondaki her bir günün orucu bir yıllık oruca (sevapça) eşittir. Ondaki bir gece kıyamı (ibadetle ihya edilmesi) Kadir gecesinin kıyamına (ihyasına) eşittir.”
Tirmizi

Zilhiccenin ilk on gecesinde yapılan amel için, 700 misli sevab verilir.
Beyhekî

Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutan, her günü için yüz köle azat etmiş veya cihad edenlere yüz at vermiş yahut Kâbe’ye kurban için yüz deve göndermiş gibi sevab alır.
R. Nasıhin

Bu on günün hayrından mahrum olana yazıklar olsun! Bilhassa dokuzuncu [Arefe] günü oruçla geçirmelidir! Onda o kadar çok hayır vardır ki, saymakla bitmez.
T. Gafilin

Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutana, her günü için bir yıllık oruç sevabı verilir.
Ebul Berekat

Zilhiccenin ilk on günü, fazilette bin güne, Arefe günü ise on bin güne eşittir.
Beyhekî

Zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur. Taberani

Allah indinde zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur. Bugünlerde tesbihi, tahmidi, tehlili ve tekbiri çok söyleyin!
Taberani
Tesbih: Sübhanallah,
Tahmid: Elhamdülillah,
Tehlil: Lâ ilâhe illallah,
Tekbir: Allahü ekber,

Bu on gün içinde, hasta ziyaret eden Allahü teâlânın dostlarının hatırını sormuş ve ziyaret etmiş gibi olur.
Bu on gün içinde Ehl-i sünnet’e uygun bir din kitabı okumak çok sevabdır.

Zilhiccenin onu bayramın birinci günüdür. İki hadis-i şerif meali:
”Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua reddedilmez. Ramazan ve Kurban Bayramı’nın birinci geceleri, Berat ve Arefe Gecesi.”
İsfehâni

”Bayram gecelerini ihya edenin kalbi… kalblerin öldüğü gün ölmez.”
İbni Mace

Bu mubarek 10 gün ve geceleri ihya eden nice ihsan lutuf nimet rızk ve hediyelere nail olur…

Bizden söylemesi..

Sevgiyle..

(/A/Vit-amin.net//)

Z A F E R….

vitamineral

Edep bir tac imiş nuru Hüda dan…O Tacı da herkese giydirmiyorlar…

Edep…terbiye, güzel ahlâk, iyi davranış, incelik, kibarlık, nazlılık gibi manaları bünyesinde taşımaktadır.Kendini tanıma….

Edep, nefsini tanıyıp haddini bilmektir.

Edep, kul olduğunu anlayıp Yüce Mevlâ’ya yönelmektir.

Edep, kibri kırıp tevazuya sarılmaktır.

Edep, fani dünyayı tanıyıp boş davaları bırakmaktır.

Edep, Cenab-ı Hakk’ın ve varlıkların haklarını güzel korumaktır.

Edep, hayalı ve vefalı olmaktır.

Edep, pişman olunacak şeyleri yapmamaktır.

Kısaca edep, güzel ahlâktır.

Güzel ahlâk ise, içiyle dışıyla doğru olmak ve bu doğruluk üzere yaşamaktır. Buna denge ve istikamet denir.

Dengeli olmak, devamlı aynı güzel hâli korumaktır. Acı tatlı bütün hallerde istikametini bozmayan, dost ve düşmana karşı dürüstlükten ayrılmayan kimse dengeli insandır. Denge, insandaki akıl seviyesini gösterir.

“Edep, aklın tercümanıdır.”

Velilerden Seriy es-Sakatî k.s

Herkes aklı kadar edepli olur. Edep’i kıt, ahlâkı bozuk olana hakiki manada akıllı denmez.

Edep tacının giyilmesi insanın kendisini tanıması, dolayısıyla Rabbı’nı tanıması açısından anahtar bir eylemdir. Edep; en üstün surette yaratılan insana  mutlak manada yakışan en güzel elbise, hiçbir gücün açamayacağı şifreli kapılar için ise adetâ ilahî bir paroladır…

“Bu  Benim Zâtım için râzı olduğum bir dindir. Bu dîne yakışan da ancak cömertlik ve güzel ahlâktır. Müslüman olarak yaşadığınız müddetçe bu iki hasletle ikrâm ediniz.”

(Ali el-Müttakî, Kenz, VI, 392)

“Bütün edeplerin başı, hem rahatlıkta hem de darlıkta Allah Teâlâ’nın emirlerine riâyet etmek ve yasaklarından da kaçınmaktır.”

Üç haslet vardır ki, bunlara sahip olan mahrum kalmaz:

1. Güzel edep sahibi olmak,

2. Edep ehliyle oturmak,

3. Başkalarını incitmemek endişesi içinde olmak.

Ehl-i diller arasında aradım kıldım taleb,

Her hüner makbûl imiş; illâ edeb, illâ edeb…
Yunus..

Aklım, kalbime;

«-Îman nedir?» diye sordu. Kalbim ise aklımın kulağına eğilerek;

«-Îman edepten ibarettir.» dedi.”
Mevlana..

Kıyâmet günü, mü’min kulun terazisinde güzel ahlâktan daha ağır bir şey bulunmaz. Allah Teâlâ çirkin hareketler yapan, çirkin sözler söyleyen kimseden nefret eder.”

(Tirmizî/ Birr/62)

Allâh’ım! Gönüllerimizi Peygamber Efendimiz’in (sav)güzel ahlâkı ve edebi ile ziynetlendir…şereflendir.. Dünyada ve âhirette yüzümüzü ak aziz ve bahtiyar eyle.. güzel ahlâkî davranış ve güzel amellere muvaffak kıl! Bize bunu kolay ve hayrlı eyle…..Sağlık sıhhat afiyet dolu uzun ömürler..Hayrlı ilimler ve hayrlı ameller ve hayrlı kazanç ve gelirler ihsan eyle..Sen YA Samed sin..Ya Bedassemavati vel ard ya zel celali vel ikramsın..Kullarını çok çok bağışlayansın..Sen ya erhamerrahiminsin ..
Lutfunla Kereminle…Amin..

Sevgiyle …

Kaynak…(Din Alimleri)

(/Araştırma//Vit-amin.net://)

DUA….

Ne güzel VEKİL

De ki…. Ben onlara yakınım!….

Dua….. ibadetin bir şekli ve hatta ibadetin özüdür… Dua  kulun haddini bilmesidir.

Kul… haddini bilince kendisinin aciz, Allah’ın mutlak kadir; kendisinin fakir, Allah’ın El-Muğni; kendisinin zayıf ve güçsüz, Allah’ın El-Azim ve El-Kebir olduğunun farkına varır…

Kul… haddini bilince, dua ibadeti olmayınca, Allah katında değerinin olmayacağının farkına varır… Hayat, imtihan ve bir kez verilen sınav imkânında, kendisine verilen istisnasız her şeyin bir imtihan vesilesi olduğunun farkına varınca, duanın önemi ve duaya olan ihtiyacını daha bir kavrayacaktır…

“De ki; ben onlara yakınım!” Yeter ki isteyin ve istemesini bilin. O çok yücedir, O’ndan başka büyük yoktur; her bir kulu O’na aracısız yönelir, aracı kabul etmez.

“Kullarım beni senden soruyorlarsa ben on­lara çok yakınım. Dua ettikleri zaman ben onlara icabet ede­rim. Onlar da bana icabet etsinler! Bana iman etsinler ki, böylece doğru yolda olanlardan olsunlar.” (Bakara; 186)

Duanın gücünü hepimiz hayatımızda bir şekilde yaşamışızdır. Büyüklerin eli öpüldüğünde onlardan dua istenir.Dua et yeter denilir. Kiminin parası kiminin duası deyisinde de dikkat çekilmek istenen kelime Duadır. Hayal bile edilemeyecek şeyleri gerçekleştiren üzgün yüzlerin bile gülümsemesine sebep olan yine Duanın gücüdür. Dua aslında yaratıcıyla olan bağlantının teyidi bir yerde ispatidir. DUA yaptığın kadar kul kabul edildiği kadar sevgilisindir Rabbin katında.

İnsanların tamamı duaya muhtaçtır. Fakir ve zor şartlar altında yaşayan birinin zengin bir insana göre duaya daha fazla ihtiyacı olduğunu düşünmek dua konusunu temelinden yanlış anlamak demektir. Maddi durumu iyi olan hayatta tüm istediklerine kavuştuğunu düşünen bir insanın duaya ihtiyacı olmadığını düşünmek son derece hatalıdır. Çünkü bu durumda dua etmenin tek sebebinin dünyevi arzuların tatmini olduğu anlamı çıkmaktadır. Oysa müminler hem dünya hayatları için hem de ahiretleri için dua ederler. Dua beraberinde tevekkülü de getirir. Dua eden insan karşısına çıkabilecek zor ya da kolay her türlü durumu tüm olayları kainatın Yaratıcısı ve Hakimi olan Allah’ın takdirine bırakmış demektir. Bir problemi çözmenin ya da önlemenin bütün yollarının evrendeki tüm kudretin sahibi olan Allah’a dayandığını bilmek tüm işleri ona havale etmek ve sadece ona dua etmek mümin için bir ferahlık ve güven kaynağıdır…..

Vesselam..

De ki: Sizin duanız olmasaydı, Rabbim size değer verir miydi hiç?….

Sevgiyleee…

(/A/Vit-amin.net//)

GÜNEŞ gibi…..

muhhammedd

Güneş doğar güzellerin üstüne

Seher vaktinde gök yüzüne varır,
Güneş doğar güzellerin üstüne.
Sevgi ile üstüne ışık vurur,
Güneş doğar güzellerin üstüne.

Gün doğunca bir başka güzel olur,
Nerde güzel varsa arayıp bulur.
Sevda ile ışığı şekil alır,
Güneş doğar güzellerin üstüne.

Kötü olan bana doğuyor sanır,
İyi olan kimseyi güneş tanır.
Dünyada gönülleri aydınlatır,
Güneş doğar güzellerin üstüne.

Gönülde olan buz dağları erir,
Hayatta insan ışığını görür.
Sevgiyle insanlara hayat verir,
Güneş doğar güzellerin üstüne.

Yusuf özde doğup gönülde batar,
Nesnelere ayrı güzellik katar.
Sevdalı kimselere ışık tutar,
Güneş doğar güzellerin üstüne.

(Y.Tuna/Antoloji.com)

Sevgiylee…

(/A/Vit-amin.net//)

HOŞ GELDİN ŞEHRİ RAMAZAN….

http://www.volpeypir.com/

Mubarek Şaban ayımızı  özlemle uğurluyor..Mübarek Ramazan ayımızı mutlulukla karşılıyor ve Hoşgeldin Şehri Ramazan ..Hoşgeldin ..diyoruz..İçinde barındırdığı nimetlerinden saça saça yuvamıza evimize ailemize dergahımıza ve ülkemize ..cümle müslüman alemi ve canlılar alemine hayr ve güzellikler bolluk bereket..mutluluklar..Hayrlı bereketli helal kazanç ve kısmetler getirmesini diliyoruz..Hayrlar feth ..şerler def olsun..Hastalar şifa bulsun..Borçlular borçlarını kolaylıkla ödesin..Ev almak isteyenler ev alsın..evlenmek isteyenler evlensin mutlu bir izdivaç yapsınlar..İşinde kazanç ve bereket isteyenlerde Rabbim hayrlı müşterler ve hayrlı kazanç ve gelirler göndersin..Herkes sağlıklı ve mutlu huzurlu yaşasın..İmandan Kur’andan ayrılmasın.. Herşey hayrlı ve güzellik üzere olsun….

Kimse kalp kırmasın..Sözü doğru anlasın..Edebi elden bırakmasın…

İlla edep illa edep…

Hakka âşık olanlar,
Zikrullahtan kaçar mı?
Ârif olan cevheri,
Boş yerlere saçar mı?

Gelsin mârifet olan,
Yoktur sözümde yalan,
Emmâreye kul olan,
Hayr ü şerri seçer mi?

Gerçek bu söz yârenler,
Gördüm demez görenler,
Kerâmete erenler,
Gizli sırrın açar mı?

Üftâde yanıp tüter,
Bülbüller gibi öter,
Dervişlere taş atan,
Îmân ile göçer mi?

Ve…

Düriş, kazan, ye, yedir,
Bir gönül ele getir.
Yüz Kâbe’den yeğrektir,
Bir gönül ziyareti…

Ve….
Gönül Calab’ın tahtı, Calap gönüle baktı
İki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise….
Sen sana ne sanırsan ayruga da onu san
Dört kitabın manası budur eğer var ise……..
Hayrlı RAMAZANI ŞERİFLER…

Sevgiyleee….

(/Vit-amin.net//)