Kategori arşivi: DUA

MEVLAM GÖRELİM NEYLER…

MAADDİİNAAA

Hakk şerleri hayreyler …Zannetme ki gayreyler…. Arif anı seyreyler…Mevla görelim neyler…
Neylerse güzel eyler….

Sen Hakka tevekkül kıl….Teslim ol da rahat bul…Her işine razı ol…Mevla görelim neyler..
Neylerse güzel eyler…

Deme niçin şu şöyle….Yerindedir ol öyle….Bak sonunu seyreyle…Mevla görelim neyler
Neylerse güzel eyler…

Vallahi güzel etmiş …Billahi güzel etmiş ….Tallahi güzel etmiş… Mevlâ görelim netmiş…Netmişse  güzel etmiş…

Allah sabredenlerle beraberdir.) [Bakara 153]

Sabır ve namaz, yalnız Allah’tan korkan müminlere kolay gelir. [Bekara 45]

İmanı en üstün olan; sabırlı, cömert ve hoşgörülü olandır. [Deylemi]

(Sabredenlere, mükâfatları hesapsız verilir.) [Zümer 10]

Allahım senden iki cihanda da sağlık… sıhhat… AFİYET istiyoruz..Maddi manevi..Bize kaldıramıyacağımız yük yükleme…Bize lutfun keremin merhametin ve rahmetinle ve hoşnutluğunla muamele eyle…

Sevgiyle…

(/Vit-amin.net//)

DUANIZ !….

Vitaminnn

“Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm ellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyhi tevbete abdin zâlimin li-nefsihî lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ innehû hüve’t-tevvâbü’r-rahîm.”

“Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden dilimden gözümden kulağımdan ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim pişman oldum. Küfür şirk isyan günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise cümlesine tevbe ettim pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle. Nefsime uyup şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse Bunların cümlesine inandım iman ettim hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim dilimle ikrar kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur’ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm’dır.”

“Amentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve Rusulihi ve’l-yevmi’l-âhiri ve bi’l-kaderi hayrihî ve şerrihî minellâhi teâlâ ve’l-bâsü bade’l-mevt. Hakkun eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Resûlüh.”

“Allâhümme ente Rabbî Lâ İlâhe İllâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va’dike me’steta’tü eûzü bike min şerri mâ sana’tü ebûü leke bi ni’metike aleyye ve ebûü bi zenbî feğfirlî fe innehû lâ yeğfiru’z- zünûbe illâ ente”

“Allah’ım! Sen benim Rabbımsın! Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum; gücüm yettiği kadarıyla senin akdin ve va’din üzere bulunuyorum. Yaptığım fenalıkların şerrinden sana sığınırım. Üzerimde olan nimetlerini itiraf ederim..Günahımı da itiraf ederim. Beni bağışla; çünkü senden başka hiçbir kimse günahları mağfiret edemeZ…

ALLAHIM SANA SIĞINDIM!….

Allahım..her türlü şeytanın şerrinden ve galebe çalmasından sana sığınırım…
Allahım, ürpermeyen kalpten ve doymayan nefsten sana sığınırım.
Allahım, fakirlikten sana sığınırım..
Allahım, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, erzele ömürden  sana sığınırım.
Allahım, her türlü musibet ve acınacak hallerden sana sığınırım..
Allahım, bana öyle bir iman ve yakîn ver kiher zaman güçlü olsun!
Allahım, denizlerin arasını ayırdığın gibi, bizi cehennem azabından koru!
Allahım, bizi dostlarınla dost, düşmanlarınla düşman olanlardan eyle!
Allahım, fayda vermeyen ilimden, kabul edilmeyen amel ve duadan sana sığınırım.
Allahım, senden bilip bilmediğim her hayrı lutfunla kereminle ister.
Allahım, her şerden sana sığınırım.
Allahım, bizi dünya zilletinden ve ahiret azabından muhafaza eyle!
Allahım, günahımı affet ve rızkıma bereket ver!
Allahım, kötü huy, kötü iş, kötü arzu ve kötü hastalıklardan sana sığınırım.
Allahım, yaptığım ve yapmadığım şeylerin şerrinden sana sığınırım.
Allahım kötü ölümden sana sığınırım..
Allahım, ölüm anındaki sıkıntılardan sana sığınırım.
Allahım, ölüm anında  şeytanın galebesinden sana sığınırım.
Allahım, beni Şükredilmesi gereken yerde çok şükreden ve sabredilmesi gereken yerde çok sabreden kullarından eyle!
Allahım, beni çok zikreden ve emrine uyan itaatkar kullarından eyle!
Allahım, ilmimi artır!
Allahım, kulak, göz, dil, kalb ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım.
Allahım, nankörlükten ve kabir azabından sana sığınırım.
Allahım, bana hidayet, takva, tok gözlülük ve zenginlik nasip eyle!
Allahım, bana sıhhat, iffet, güzel ahlâk ver ve kaderine rıza göstermemi nasip et!
Allahım, gazabından rızana, cezandan affına, azabından rahmetine sığınırım.
Allahım, her zorluğu bana kolaylaştır! Dünya ve ahirette afiyet ver!
Allahım, kalbimi ve amelimi riyadan, dilimi yalandan, gözümü hıyanetten koru..
Allahım, beni ilimle zengin et, hilmle süsle, takva ile şereflendir!
Allahım, iyiliğimi gizleyen, kötülüğümü yayan hilekâr dosttan sana sığınırım.
Allahım, fakirlikte de zenginlikte de tutumlu olmayı nasip et!
Allahım, borç altında kalmaktan ve düşmanın galebe çalmasından sana sığınırım.
Allahım, kötü kadınların fitnesinden sana sığınırım.
Allahım, zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.
Allahım cahillerden ve cehalete düşmekten sana sığınırım.
Allahım dost görünen düşmanlardan ..insan kılıklı şeytanlardan sana sığınırım..
Allahım, bize öyle bir şifa ver ki sıhhatle afiyetle geride hiçbir hastalık kalmasın!
Allahım, cenneti cemalini ve selamını nasip eyle!..
Allahım bizi cehennem ateşinden iki cihanda da koru!..

Allahım, sana dua edilince kabul ettiğin, bir şey istenince verdiğin, musibet ve sıkıntıların kalkması istenince kaldırdığın İsmin hürmetine senden diliyoruz…

Ya Rabbi sana sonsuz hamdüsena ve  şükürler olsun!…Sen kendini  nasıl sena ediyorsan  öylece Yücesin…Sen iyiliği bol olan çok çok lütufkar olan ve iyi hareketlerde bulunan kullarının mukafatlarını zayi etmeyensin…Sen ne güzel mevla ne güzel sahip ne güzel Vekilsin!..

İzzetinle ikramınla şereflendir ve lutfunla kareminle ve sonsuz merhamet ve rahmetinle muamele eyle!..Bize verdiklerin güzel şeyleri bizden geri alma ve nice güzel rızk,kazanç,gelir,mutluluk ve başarıyla dolu sağlıklı bir hayat nimetlerine de lutfunla kereminle nail eyle!…

Ya Ekremül ekremin!…

Erkek veya kadın, mümin olarak kim iyi amel işlerse, onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatırız. Ve mükâfatlarını, elbette yapmakta olduklarının en güzeli ile veririz.”

(Nahl, 16/97)

Muhammed Allah’ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kâfirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rükûya varırken, secde ederken görürsün. Allah’tan lütuf ve rıza isterler. Onların nişanları yüzlerindeki secde izidir. Bu onların Tevrat’taki vasıflarıdır. İncil’deki vasıfları da şöyledir: Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu ekicilerin de hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kâfirleri öfkelendirir. Allah onlardan inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük mükâfat vaad etmiştir.”

(Fetih, 48/29)

Allah onlardan onlarda Allahtan razıdırlar!…...

Ya Rabbi bir an bile olsun bizi  sensiz ve sahipsiz bırakma ..bir an bile olsun bizi terk etme..bir an bile olsun bizi nefsimize birakma..başka nefislerin oyununa ve tuzağına düşürme..Lutfunla kereminle..

Ya Rabbi!.. Adaletinden lütfuna, gazap ve Celâlinden Cemâline hoşnutluğuna sığınırız. Bizlere yardım et.Bizleri bağışla..Bizleri emin, güvenilir, fedakâr, mücahit ve tam teslim olan sadık kullarından eyle.Bize kaldıramıyacağımız yükler yükleme..Bizi ağır imtihanlarla  imtahanlandırma Allahım… Ey kalpleri evirip çeviren, kalplerin tek sahibi ve  Yüce Sahibi!..Kalplerimizi ve ayaklarımızı yolunda sabit kadem kıl..kaydırma, dinin üzere sabit kıl ömrümüzün sonuna kadar DİNİN üzere yaşat…

Sen merhamet edenlerin en merhametlilerin en yücesi..Sen merhamet edenlerin en hayrlısısın….

De ki: Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız meskenler size Allah’tan, Resulü’nden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevgili ise, artık Allah emrini getirinceye kadar bekleyin. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez.”

Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinil fatihı lima uğlika vel hatimi li ma sebeka ven nasırıl hakkı bil hakkıVel hadi ila sıratıkel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala alihi
Ve ashabihi hakka kadrihi ve mikdarihil aziym.

Manası:Allah’ım! kapalılıkları açan, geçmişe son veren,hakka hakikatla destek olan,mahlukatı senin doğru yoluna ileten Efendimiz muhammede O’nun aline ve ashabına O’nun yüce kadrü kıymetince salat eyle,ve O’nu mübarek kıl.
(Tevbe, 9/24)

Ya Rabbi! Bizlere; senin ve Efendimiz’in (s.a.v.) yolunda cihad etmenin sevgisini her türlü sevginin üzerinde kıl.

Hayrlar yaz başımıza ..iyilikler çıkar karşımıza…İyilerden eyle iyi kullarının arasına koy.!..

Salih kullarından eyle salih kullarının arasına koy…Sevdiklerinden eyle sevdiklerinin arasına koy!..Bizi Sıratı müstakim’den  bir an bile olsun  ayırma  Allahım!…

Esteğisubillah…
Nasrun minallah ve fethün karîb, ve beşşiri’l-müminîn/Yardım Allah’tandır ve fetih yakındır. Müminleri müjdele.

İnnâ fetahnâ leke fethan mübînâ/Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik.

Andolsun ki Allah, elçisinin rüyasını doğru çıkardı…

Amin.

Sevgiylee..

(/A/Vit-amin.net//)